Pravidlá streleckej súťaže obrannej streľby SGSA

19 sep 2012

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:

 

Kráka guľová zbraň:

Krátka guľová zbraň v raži 9 mm, zbraň musí byť nositeľná skryte
a jej úpravy nesmú toto kritérium znemožňovať.

Skryté nosenie:

Ak
nie je v propozíciách alebo v popise situácie uvedené inak, vyžaduje
sa vždy skryté nosenie zbrane. Za skryté nosenie zbrane sa považuje také kedy
je zbraň, puzdro zbrane a výstroj umiestnená pod odevom. V prípade
pochybností sa vykoná skúška tak, že závodník predpaží (zodvihne ruky
a predpaží do výšky ramien pred seba) a žiadna časť zbrane čí
vystroja nesmie byť viditeľná. Konečné rozhodnutie o spornom detailu
výzbroje alebo výstroje záleží na riaditeľovi preteku a je v preteku
definitívné.

Úpravy zbrane:

Úpravy
zbrane smerujúce k jej vyššej spoľahlivosti alebo zvýšenej životnosti sú
povolené. Pokiaľ sa na zbrani vyskytujú poistné mechanizmy, môžu byť upravené
len spôsobom uľahčujúcim ich obsluhu, alebo znižujúcu ich hlučnosť. Úpravy
ktoré majú za následok zníženie bezpečnosti zbrane sú zakázané.

Menovite zakázané úpravy:

Puškohľady,
kolimátory, dioptery, anatomické pažbičky zo spodnou oporou, kompenzátory
s ktorými nebola zbraň vyrobená, prídavné závažia, návleky na spúšť
rozširujúce ju mimo lúčik, úpravy odstraňujúce poistné mechanizmy.

Puzdrá a nosiče
zásobníkov:

Hlavné
kritérium je možnosť skrytého nosenia zbrane a výstroje. Puzdro zbrane
musí zakrývať lúčik. Puzdro je alebo na opaskové alebo s pádlom (fobus)
opasok musí byť spojený s nohavicami najmenej na troch miestach. Nosiče
zásobníkov a rýchlo nabíjačov nie sú povinné. Pretekár ich môže mať
umiestnené skryto kdekoľvek. Ak je pochybnosť o bezpečnosti výstroja, je
pretekár na pokyn riaditeľa súťaže povinný vykonať skúšku bezpečnosti. Skúška
sa robí opakovaným skokom z výšky 0,5 m na tvrdú podložku a prudkým
obratom okolo osi tela pretekára. Zbraň ani zásobník alebo rýchlo nabíjač
nesmie vypadnúť. Ak sa tak stane pretekár nie je s touto výbavou
pripustený k súťaži. Podpažné a puzdra s krížovým tasením sú
zakázané.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Registrácia:

Pri registrácii pretekár musí
poverenému rozhodcovi predviesť zbraň s ktorou bude súťažiť a vystroj
ktorý bude používať.

Pripravenosť pretekára:

Pred začiatkom riešenia
situácie je rozhodca povinný sa uistiť že pretekár je pripravený a rozumie
spôsobu riešenia situácie. Ak nie tak rozhodca znovu vysvetlí riešenie
situácie.

Strelecké situácie:

Situácie by mala vychádzať
z reálnej sebaobrannej situácie zo zbraňou. Situácia by mala mať písomný
popis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:

1/ popis problému ktorý má
strelec pri situácii riešiť

2/počet terčov a neterčov
(neplatí pre tajnú situáciu)

3/procedúra alebo spôsob
riešenia (keď je predpísaná)

Zmyslom je zväzovať pretekára
pri riešení situácie čo najmenej. Preto by sa predpísané procedúry mali
využívať čo najmenej. Správne riešenie situácie by malo vyplynúť zo situácie.
Pred začiatkom riešenia situácie je rozhodca povinný každému pretekárovi
vysvetliť a zároveň oboznámiť pretekára s bezpečnosťou pri situácii.
Ak je stanovená procedúra riešenia situácie – je záväzná a musí sa
dodržať. Na tajnej situácii rozhodca len upozorní pretekára na bezpečné
riešenie situácie ktoré musí pretekár dodržať.

Kryty:

Na pretekoch je povinnosť
strieľať vždy s krytím. Rozlišujú sa tieto tipy krytia:

1/použitie krytu

2/krytie streľbou za pohybu
(max. proti jednému terču v danú chvíľu)

3/krytie zmenšením siluety
strelca (zmena polohy zakľaknutie, drep)

Každý kryt musí byť označený
zónou prešľapovej čiary, kde sa môže pretekár pohybovať (ak je to treba tak aj
do výšky). Nekrytie je penalizované ako procedurálna chyba (+3 sec. Za každý
hodnotený zásah). Ďalej platí že pretekár rieši terče od bližšieho po
vzdialenejšie alebo poradí v akom sa mu odkrývajú, pokiaľ nie je stanovené
inak. Ak pretekár rieši najskôr terč menej viditeľný za krytom, alebo
vzdialenejší a pri tom sa odkryje doteraz neriešenému terču, dostane
penalizáciu za nekrytie. Za vyriešený terč sa považuje taký na ktorý boli
vypálené minimálne dve rany (alebo daný počet rán popisom situácie). Kovový
terč sa považuje za vyriešený vtedy keď padá k zemi. Pokiaľ je
k dispozícii kryt má prednosť pred kritím streľbou, organizátor môže
použitie krytu nariadiť. Vtedy musí túto povinnosť ohlásiť pri breefingu
a v popise situácii. 

Prebíjanie zbrane:

Ak pretekár musí počas riešenia
situácie prebiť zbraň alebo odstrániť poruchu môže tak urobiť nasledujúcimi
spôsobmi:

-         
Ak je
v kryte prebíja a odstraňuje poruchu zbrane v kryte a kryt
opúšťa so streľby schopnou zbraňou

-         
Ak je
v pohybe medzi terčami, môže začať prebíjať alebo odstraňovať poruchu
v pohybe mimo kryt ale musí v pohybe pokračovať alebo zmenšiť siluetu

-         
Čo najrýchlejšie
sa presunie do najbližšieho krytu a tam prebije alebo odstráni poruchu

-         
Ak situácia
neumožňuje pohyb alebo na nej nie sú žiadne kryty, zmenší svoju siluetu 

Počet terčov:

Pretek „kráka guľová zbraň“
každé stanovište môže obsahovať max. 6 terčov, počet neterčov je neobmedzený.

Nerozhodný výsledok:

ak je nutné odstrániť nerozhodný výsledok, dotknutý pretekári
absolvujú jednu alebo viac situácii vytvorených hlavným rozhodcom, kým nie je
určený víťaz. Výsledok rozstrelu sa použije len na určenie poradia týchto
pretekárov.

Terče a hodnotenie:

Terč musí čo najviac zodpovedať
predstave reálnej sebaobrany. Terče môžu byť papierové, kovové alebo iné.

Papierový terč:

Musí byť vždy vyznačený tromi
zónami A, C, D. v terči sa hodnotia dve najlepšie rany. Akýkoľvek zásah na
hranici zóny sa započíta vyšší platný zásah. Pokiaľ príde k spornej
situácii rieši sa v prospech pretekára.

 

Kovový terč:

Používajú sa kovové terče
rôznych tvarov a veľkostí a klasický popper. Kovové terče sú bez
vyznačených zón. Za vyriešený kovový terč sa považuje len zásahom strely
zhodený terč. V prípade použitia kovových terčov organizátor môže obmedziť
druhy povolenej munície. Organizátor musí terče umiestniť tak aby odrazená
strela nemohla ohroziť pretekára. Minimálna vzdialenosť streľby na kovový terč
je 7 m.

 

Neterč:

Neterč je simulácia
nezúčastnenej osoby, a nesmie byť zasiahnutý a musí byť vždy odlišný
od terča. Obecne sa neterč označuje červeným krížom. Ak nie je neterč odlíšený
od terča červeným krížom ale iným spôsobom (prázdne ruky, fotoaparát) musí
organizátor pred začatím preteku oboznámiť s používanými terčami.

 

Menovité postihy (penalizácia) papierový terč:

Zásah v zóne A, (alfa)
je hodnotený + 0 sec.

Zásah v zóne C, (charlie) je hodnotený + 1 sec.

Zásah v zóne D, (delta)
je hodnotený + 2 sec.

Chýbajúci zásah v terči
(miss target) + 5 sec. za každú hodnotenú ranu

Nepadnutý (stojací) popper
(miss popper) + 10 sec.

Zasiahnutie neterča + 10 sec.
za každý zásah v neterči

Úplne chybný postup pri riešení
situácie + 3 sec. za každú hodnotenú ranu

Riešenie situácie mimo
vyznačenú zónu + 3 sec. za každú hodnotenú ranu

Pohyb smerom ku zbrani po
povele „pripraviť sa“ pred štartovacím signálom + 3 sec.

 

Diskvalifikácia:

Podvod alebo pokus
o podvod použitie nepredvedenej zbrane

Suchý nácvik situácie  v situácii

Náhodný výstrel

Nebezpečná manipulácia

Druhé napomenutie

Nešportové chovanie

Diskvalifikovaný pretekár nemá
nárok na hodnotenie a vrátenie štartovného. Diskvalifikovaný pretekár má
zákaz nastúpiť na akúkoľvek ďalšiu situáciu a v akejkoľvek divízii.
Ak je pretekár diskvalifikovaný je rozhodca mu odobrať všetky hodnotiace
lístky.

 

Neschopnosť dokončiť situáciu:

Ak pretekár nie je schopný
dokončiť situáciu, je mu každý nevyriešený terč hodnotený ako nezasiahnutý.


Copyright 2012 by Scutum-GSA. Designed by Martin Bojnanský.